Dette website opdateres ikke, idet helt ny website er under opbygning

This website is under new construction and will not be updated

Energisystem uden fossile brændsler er teknisk muligt

Energistyrelsen offentliggør en energiscenarierapport og fem delanalyser om fremtidens energisystem og de udfordringer, der skal håndteres frem mod 2050 i takt med, at de fossile brændsler udfases og erstattes af vedvarende energi.

20. maj 2014

 

Det er teknisk muligt at konstruere et energisystem, der ikke er baseret på kul, olie og naturgas. Det fremgår af Energistyrelsens rapport Energiscenarier for 2020, 2035 og 2050 , som opgør meromkostningerne ved at have en fossilfri energiforsyning til mellem 6 og 29 mia. kr. i 2050 afhængigt af hvilket grønt energisystem, der vælges.

Partierne bag energiaftalen aftalte i 2012 fem energianalyser om elnettet, fjernvarmen, bioenergi, biogas og gasinfrastrukturen. Analyserne skal bidrage til, at omstillingen af energisystemet til vedvarende energi sker så omkostningseffektivt som muligt. I tillæg til delanalyserne er udarbejdet en energiscenarierapport, der udgør en fælles analyseramme, som tilsigter sammenhæng mellem forudsætningerne i de forskellige delanalyser.

Figur over omkostninger ved forskellige scenarier

Energiscenarierapporten fastslår, at da omstillingen tager tid, skal der i tiden efter 2020 træffes valg om, hvorvidt det fremtidige energisystem skal være et elbaseret vindkraftsystem eller et brændselsbaseret biomassesystem. Et vindbaseret, gennemelektrificeret system, vil have god brændselsforsyningssikkerhed, men vil være udfordret på elforsyningssikkerheden. Omvendt vil et bioenergibaseret system kræve stor import af biomasse og være udfordret på brændselsforsyningssikkerheden og bæredygtigheden.

Høj elforsyningssikkerhed i Danmark

Elforsyningssikkerheden i Danmark ligger i top-3 i Europa med rigelig kapacitet på de termiske værker, høj andel af kabellægning i distributionsnettet og mange udlandsforbindelser. Rapporten Analyse af elnettets funktionalitet”  viser, at forsyningssikkerheden vil kunne opretholdes de næste 10 år på det nuværende niveau uden nye politiske initiativer ud over dem i energiaftalen fra 2012. 

Udviklingen i Østdanmark er dog følsom overfor ændringer i forudsætninger for termisk kapacitet og udlandsforbindelser, herunder  betydningen af en forsinket idriftsættelse af den planlagte udlandsforbindelse tilknyttet  Kriegers Flak. Dette forventes ikke at få betydning for forsyningssikkerheden, da Energinet.dk i så tilfælde vil indføre alternative tiltag f.eks. via strategiske reserver for at sikre kapacitet som en overgangsordning indtil Kriegers Flak idriftsættes.

Stigende anvendelse af biomasse

I fremtidens energisystem vil biomasse udgøre en betydelig del af energimix’et. Energistyrelsens Analyse af bioenergi i Danmark  vurderer, at på kort sigt vil anvendelsen af bioenergi være forbundet med lav udledning af drivhusgasser, da forbruget i høj grad dækkes af rest- og affaldsprodukter, og de store kraftværker vil kunne indkøbe biomasse med en gunstig klimaprofil. På længere sigt vil et større forbrug af biomasse til energi og transport dog betyde, at der er risiko for øget negativ klimapåvirkning, hvis der ikke indføres global klimaregulering.

Naturgassen afløses af VE-gasser

Forbruget af naturgas forventes at falde markant fra 2020 efterhånden som kul og naturgas udfases af el- og varmeforsyningen. I stedet vil gassystemet i stigende grad kunne anvendes til distribution af vedvarende energigasser, som eksempelvis biogas. Det fremgår af analysen ”Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen”.

Energistyrelsens Biogas Taskforce, som følger biogasudbygningen, vurderer at biogasproduktionen vil blive mere end fordoblet frem til 2020. Baggrunden er bl.a. den nye støtte i Energiaftalen til opgradering af biogas til brug i naturgassystemet, som har betydet, at der er store opgraderingsprojekter på vej. Læs rapporten Biogas i Danmark – status, barrierer og perspektiver .

Øget dækning med fjernvarme, men faldende forbrug

Der er kun i meget begrænset omfang grundlag for at udvide fjernvarmen til at dække nye områder. Men analysen ”Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning vurderer, at i eksisterende fjernvarmeområder vil det være rentabelt at tilslutte kunder, der ikke allerede har fjernvarme, til fjernvarmenettet. Selvom dækningen med fjernvarme dermed ventes at stige, vil det samlede forbrug af fjernvarme dog falde i forhold til i dag på grund af energieffektivisering. I produktionen af fjernvarme vil kul og naturgas blive udfaset til fordel for varmepumper, solvarme og biomasse.

Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Kortlægning_resultat_ekstern2.pdf

Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

 

Nyheder

Nyt energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune
Potentiale for biogasproduktion i Ringkøbing-Skjer
40 ideer gør landbruget mere klimavenligt
1000 husstandsmøller fra Astrup til Sydkorea
Elbiler har mindre CO2-udledning end almindelige b